Algemene verkoopvoorwaarden Concreet Concepts BV

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,  aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Concreet Concept BV  (hierna, Concreet Concepts), onder welke handels- of merknaam dan ook zaken verkoopt of adviezen verleent.

1.2 Concreet Concepts wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden,  Concreet Concepts wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden,  welke van deze Algemene Verkoopvoorwaarden afwijken, van de hand.  Indien koper bij zijn acceptatie verwijst naar zijn eigen voorwaarden en  deze voorwaarden dientengevolge van toepassing zouden zijn, dan is  Concreet Concepts niet gebonden.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou worden  vernietigd, dan wel onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen  van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig  niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel  mogelijk dezelfde strekking dat wel werkzaam is.

Artikel 2: Offertes

2.1 Offertes van Concreet Concepts zijn vrijblijvend.  2.2 Tenzij anders vermeld, is de offerte gedurende 30 dagen van kracht.  2.3 Concreet Concepts kan de offerte nog tot acht dagen na aanvaarding door de koper  intrekken. Alsdan zijn geen van beide partijen gebonden.

Artikel 3: Totstandkoming

3.1 De overeenkomst wordt onherroepelijk door verzending van de schriftelijke  orderbevestiging door Concreet Concepts en wel vanaf de dagtekening daarvan.

Artikel 4: Prijzen

4.1 De in de orderbevestiging vermelde prijzen zijn bepalend.

4.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en  andere belastingen en heffingen opgelegd door de overheid.

4.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief kosten van  opslag en vervoer vanaf de plaats van fabricage.

Artikel 5: Uitvoering

5.1 Concreet Concepts behoudt zich het recht voor de te leveren zaken te voorzien van haar naam, merk en/of codering.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, mag Concreet Concepts ten hoogste 10%  meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheden leveren. De  koopprijs wordt dienovereenkomstig verhoogd respectievelijk verlaagd.

5.3 Ook indien op monster of proef is verkocht, worden de afgeleverde zaken  nog geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien sprake mocht  zijn van aan een normale fabricage inherente afwijkingen, variaties of  verschillen in uitvoering, ongeacht of deze zich binnen dezelfde of tussen  verschillende afleveringen voordoen. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen en –nuances.

5.4 Onverminderd het in lid 3 bepaalde beantwoorden de zaken in elk geval aan  de overeenkomst, indien uiterlijk waarneembare eigenschappen, zoals  afmetingen, opdruk, kleuren en dergelijke, overeenkomen met door koper  goedgekeurde monsters en/of proeven.

Artikel 6: Verpakking

6.1 Voor ieder soort product is een door Concreet Concepts te bepalen verpakking in de prijs begrepen, onverminderd het recht van Concreet Concepts statiegeld in rekening te brengen.

6.2 Verpakkingsmateriaal blijft eigendom van Concreet Concepts en dient zo spoedig  mogelijk te worden teruggegeven.

6.3 Artikel 6.2 is niet van toepassing op kennelijk eenmalig verpakkings-  materiaal, zoals bijvoorbeeld krimpfolie. Concreet Concepts is niet verplicht dergelijk  materiaal terug te nemen.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst voor Concreet Concepts geheel of ten dele, blijvend of tijdelijk, wordt verhinderd door overmacht, zoals omschreven in  lid 3, heeft Concreet Concepts het recht hetzij:

a. de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke  kennisgeving aan koper voor dat deel van de overeenkomst, dat niet kan  worden uitgevoerd;

b. door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper de nakoming van  dat deel van die verplichtingen dat niet kan worden nagekomen op te  schorten zolang de verhindering duurt.

7.2 Ook na opschorting blijft Concreet Concepts bevoegd op grond van deze  overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk alsnog te ontbinden.

7.3 Onder overmacht worden onder meer verstaan:  Oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen, overheids-  maatregelen, brand, lock-outs, werkstaking, gebrek aan hulp- en  grondstoffen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie en/of  watervoorzieningen, verkeersstoornissen, breuk aan machines en/of  gereedschappen, mislukking bij de uitvoering in druk of lak die herdrukken  nodig maakt, onvoorziene bezwaren bij het aanmaken van stempels en  soortgelijke eventualiteiten, alsmede het niet-nakomen van derden van  hun verplichtingen jegens Concreet Concepts door welke oorzaak ook, zonder dat  Concreet Concepts invloed van een en ander op zijn bedrijf behoeft aan te tonen.

Artikel 8: Aflevering

8.1 Voor het geval geen tijdstip van aflevering is overeengekomen, dient koper  de zaken af te nemen binnen één maand na schriftelijke mededeling van  verkoper de zaken gereed zijn voor afname.

8.2 Concreet Concepts is bevoegd in gedeelten af te leveren. Koper is dan telkens een even-  redig deel van de koopprijs verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen  dient koper alle zaken uiterlijk zes maanden na het inwerktreden van de  overeenkomst af te nemen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen

8.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden de zaken  afgeleverd af, een door Concreet Concepts aangewezen locatie van Concreet Concepts.

8.4 Concreet Concepts is bevoegd de zaken op een andere plaats dan bepaald in 8.3 af te  leveren tegen vergoeding van eventuele hogere transportkosten voor  koper, behoudens overmacht.

8.5 Verkochte zaken zijn steeds vanaf de locatie van Concreet Concepts voor rekening  en risico van koper. Koper zal in dat verband steeds als vervrachter worden  beschouwd, alles ongeacht eventuele andersluitende bedingen terzake  tussen verkoper en derden.

8.6 Concreet Concepts is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien die direct of  indirect mocht zijn ontstaan bij overschrijding van de termijn voor  aflevering.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Concreet Concepts behoudt zich de eigendom van afgeleverde zaken voor totdat de  koper volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit overeenkomsten  met Concreet Concepts in de zin van artikel 92 van Boek 3 BW.

Artikel 10: Betaling

10.1 Plaats van betaling is het kantoor van Concreet Concepts  Koper is bevoegd te betalen door middel van bijschrijving of storting op een  door Concreet Concepts aan te wijzen bank- en/of girorekening.

10.2 Tenzij anders overeengekomen dienen facturen binnen 30 dagen na  dagtekening door koper te worden voldaan.  10.3 Koper is nimmer gerechtigd tot inhouding of verrekening.

10.4 Concreet Concepts is te allen tijde gerechtigd ook in afwijking van de overeenkomst  betaling dan wel zekerheid daarvoor te verlangen, voordat uitvoering van  de overeenkomst wordt gegeven.

Artikel 11: Ondeugdelijke levering/productaansprakelijkheid

11.1 In geval van toerekenbare tekortkoming van Concreet Concepts vervalt kopers recht  op schadevergoeding

a. indien de schade niet binnen drie maanden na aflevering én binnen een  maand na verwerking schriftelijk ter kennis van Concreet Concepts is gebracht;

b. Indien koper schade met inachtneming van een redelijkerwijs van hem te  verlangen zorgvuldigheid had kunnen voorkomen.

11.2 De totale schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan de factuur-  waarde van de ondeugdelijk gebleken zaken.

Artikel 12: Reclames

12.1 Koper dient eventuele bezwaren, wegens het niet beantwoorden van de  afgeleverde zaken aan de overeenkomst, binnen één maand na aflevering  schriftelijk en deugdelijk gespecificeerd ter kennis van Concreet Concepts te brengen. Bij overschrijding van deze termijn is Concreet Concepts niet aansprakelijk. Koper dient  desgevraagd onverwijld alle door Concreet Concepts gewenste gegevens welke  redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de vaststelling van  aansprakelijkheid en de (omvang van de) schade te verstrekken op straffe  van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.

12.2 Ieder recht op schadevergoeding vervalt één jaar na aflevering van de  desbetreffende zaken, indien Concreet Concepts niet binnen die termijn wordt  gedagvaard voor de bevoegde rechter.

Artikel 13: Niet nakoming door koper

13.1 Koper is in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is, indien hij volgens  de bepalingen van artikel 10 niet tijdig betaalt.

13.2 Bij het intreden van verzuim is de gehele koopprijs opeisbaar, ook ten  aanzien van nog niet afgeleverde zaken.  Bij verzuim is koper naast vergoeding van de wettelijke rente voor handels-  vorderingen en andere schade tevens alle kosten van (buiten)gerechtelijke  invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het  factuurbedrag.

13.3 Ingeval koper in verzuim verkeert is in dit geval, Concreet Concepts bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat koper de volledige koopprijs  heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

13.4 Daarnaast is Concreet Concepts bevoegd de overeenkomst buiten rechte te  ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan koper, ook als Concreet Concepts  aanvankelijk de nakoming van haar verplichtingen had opgeschort. Dit  laat onverlet het recht op volledige vergoeding van alle schade van Concreet Concepts

Artikel 14: Adviezen

14.1 Adviezen worden door Concreet Concepts naar beste weten gegeven. Iedere  aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.

Artikel 15: Rechten van intellectuele en industriële eigendom

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door of in opdracht van Concreet Concepts  ontworpen tekeningen en modellen en/of merken, merktekens of andere  aanduidingen zijn en blijven haar eigendom. Koper is verplicht deze rechten  te eerbiedigen en Concreet Concepts van inbreuk onverwijld op de hoogte te stellen.

15.2 Koper vrijwaart Concreet Concepts tegen alle aanspraken van derden wegens  (vermeende) inbreuk op auteurs-, octrooi- en/of merkenrechten of enig  ander recht van industriële en/of intellectuele eigendom van die derden.

Artikel 16: Productiemiddelen

16.1 De voor de vervaardiging van de aan koper afgeleverde zaken  aangemaakte productiemiddelen zoals vormen, stempels, matrijzen, films,  platen en dergelijke, blijven eigendom van Concreet Concepts, ook als deze geheel  of gedeeltelijk aan koper in rekening zijn gebracht.

Artikel 17: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

17.1 Op alle overeenkomsten en de totstandkoming daarvan is Nederlands recht  van toepassing.

17.2 Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de voor Harderwijk  bevoegde rechter in de Rechtbank Zutphen.

Who we are

We are Promocups, a brand name of Concreet Concetps BV Registered under the Chamber of Commerce number 08176265, Our website address is: https://Promocups.eu https://promocups.eu  https://Promocups.fr

Article 1: Applicability.

 • These Terms and Condition are applicable on all quotes, special offers, and agreements, in which Concreet Concept BV (hereinafter referred to as Concreet Concepts), or by whatever corporate or brand name it may be known, provides advice or sells goods.

 

 • Concreet Concepts explicitly notes the applicability of the procurement conditions, which of these differ from the Terms and Conditions. In case the customer, with his acceptance refers to his/hers own Terms and Conditions and these Terms and Conditions consequently should be applicable, then Concreet Concepts is not bound.  

 

 • In case any clause of the Terms and Conditions is null and void, annulled, or declared ineffective the other clauses remain applicable nevertheless. Futhermore, an ineffective clause ought to be converted into a clause with, to the greatest extent possible, the same implications.

 

Article 2: Quotes

2.1 Quotes from Concreet Concepts are non-committal,.

2.2 Unless otherwise specified, the quote is valid for 30 days.

2.3 Concreet Concepts has the right to withdraw the quote for up to 8 days after the customers acceptance. Then, both parties are unbound.

Article 3: Conclusion

3.1 The agreement will become irrevocable at the date of sending the order confirmation by Concreet Concepts.

Article 4: Prices

4.1 The prices specified in the order confirmation are decisive.

4.2 Unless otherwise specified, all prices are excluding VAT, and other applicable taxes and duties.

4.3 Unless otherwise agreed, all prices are excluding the cost of storage and transport from the place of production.

Article 5: Implementation

5.1 Concreet Concepts reserves the right to mark the goods to be delivered with its name, brand and/or coding.

5.2 Unless specifically otherwise specified, Concreet Concepts is allowed to deliver, with no more than 10%, more or less units than agreed upon. The price will be adjusted accordingly.

5.3 In case of a sample or test sale, all delivered goods are considered to comply as agreed upon in the event of, to normal production inherent, anomalies, variations, or differences in versions, regardless whether these occur within, or amongst different deliveries. The same shall apply to color differences and nuances.

5.4 Without prejudice to the in point 3 specified, the goods at least comply with the agreement, in case the appearance, such as dimensions, imprinting, colors and the like comply with the, by the customer, approved samples.

Article 6. Packaging.

6.1 For each different type of product a, by Concreet Concepts determent, piece of packaging is included, without the subject the right to charge a container-deposit.

6.2 Packaging remains property of Concreet Concept, and is to be returned as soon as possible.

6.3 Article 6.2 does not apply on obvious one-off packaging, for example shrink wrap. Concreet Concept shall not be obliged to take back that kind of material.

Article 7. Force Majeure

7.1 In the event the execution of the agreement by Concreet Concepts, whole or in part, permanent or temporary, will be prevented, as described in paragraph 3, Concreet Concept reserves the right to either:

 1. Denounce the agreement by written notification to the customer, for the part that is impracticable.
 2. By written notification to the customer, to postpone the execution of that part of the obligations that are impracticable, for the duration of the prevention.

7.2 Event after the postponement, Concreet Concepts shall reserve the right, on the basis of this force majeure, to denounce the agreement, whole or in part.

7.3 Force majeure shall be understood to include: war, state of siege, riots, terrorism, sabotage, natural disasters, government measures, fire, lockouts, strikes, shortages of raw or auxiliary materials, shortage of workers, failures in the power and/or water supply, traffic congestion, breakage of machines and/or tools. as well as non-fulfilment of obligations vis-à-vis Concreet Concepts by third parties, irrespective of the cause, without Concreet Concepts having to demonstrate the impact thereof on its business.

 

 

 

Article 8. Delivery

8.1 In the event no date of delivery was agreed upon, the customer is obligated to take the goods within one month after the sending of the written notification, of the completion of production of the goods. 

8.2 Concreet Concepts reserves the right to deliver the goods in several separate consignments. The customer than owes the proportionate part of the purchase price. Unless otherwise agreed upon in writing, the customer is obliged to take the goods no later than six months after the date of entry into force of the agreement.

8.3 Unless specifically otherwise agreed upon in writing, the goods will be delivered from, a by Concreet Concepts appointed location of Concreet Concepts.

8.4 Concreet Concepts reserves the right to deliver the goods at a different location than provided in article 8.3 against payment of the, possibly, higher shipping costs for the customer. Except in cases of force majeure.

8.5 Sold goods are always, from the location of Concreet Concepts, for the account and at the risk of the customer. The customer will, in this respect, be considered the freighter. Except in the case of contrary provisions arising from agreements between the seller and third parties.

8.6 Concreet Concepts shall not be liable for damage of any kind suffered in case the term of delivery is exceeded.

Article 9. Retention of title.

9.1 Concreet Concept will retain ownership of all delivered goods, until the customer has fulfilled the obligations of the agreement with Concreet Concepts, within the meaning of article 92 of Book 3 of the Civil Code.

Article 10. Payment

10.1 Place of payment are the offices of Concreet Concept. The customer is authorized to make the payment by the transfer of funds to the account indicated by Concreet Concepts.

10.2 Unless otherwise agreed upon, invoices are to be paid, by the customer,  within 30 days after the invoice date.

10.3 The Customer is never authorized to set-off or make deductions.

10.4 Concreet Concepts is at all time authorized, even if derogating from the agreement, to demand either payment or certainty regarding payment, before executing the agreement.

 

 

Article 11. Faulty delivery/product liability

11.1 In the event of imputable failures by Concreet Concepts the customer’s right to compensation shall be extinguished:

 1. In case Concreet Concepts is not informed in writing of the failures, within 3 months after delivery and one month after processing.
 2. In case the customer, taking into account reasonable foreseeable caution on his part, could have been able to prevent damages.

11.2 The total compensation payable shall never exceed the invoice value of the goods whose inefficiency has been proven.

Article 12 . Commercials

12.1 The customer should inform Concreet Concepts, in writing and properly specified, of possible concerns regarding non-compliance of the delivered goods with the agreement, within one month after delivery. In case this term is exceeded,  Concreet Concepts is no longer liable. The customer should on request and without delay provide, the by Concreet Concept required information, which could reasonably deemed important for determining liability and the (extend of the) damages, all that under penalty of loss of rights of all entitlements to compensation.

12.2 All right to compensation expire one year after the delivery of the respective goods, in the event Concreet Concepts is not subpoenaed by the competent court.

Article 13. Infringement by the customer

13.1 The customer is in default without the need to be served a formal notice of default, in the event he, according to the provisions of article 10, does not pay in time.

13.2 Upon occurrence of an event of default , the entire purchase price shall become immediately due and payable, even with regard to not yet delivered goods. In the event of default, the customer has to pay to total amount of legal interest in respect of trade receivables and also the customer has to pay all (extra)judicial costs. These (extra)judicial costs will be no less than 15% of the invoice value.

13.3 In case the customer is in default, Concreet Concept is authorized to postpone its fulfillment of the obligations, until the full price has been paid, or has been giving certainty regarding payment.

 13.4 In addition, Concreet Concepts is authorized to terminate the agreement, without having to resort to court, by means of a written statement send to the customer. Even if Concreet Concepts had initially postponed its fulfillment of the obligations. This shall be without prejudice to the right of full compensation of all damages by Concreet Concepts.

 

 

 

Article 14. Advices

14.1 Concreet Concept will give advices to the best of its knowledge. Any and all further liability for its content, correctness and/or completeness is excluded.

Article 15. Intellectual and industrial property rights.

15.1 Concreet Concepts shall continue to own the rights to the images and models and/or brandings, and other markings designed and/or produced by or at instruction of Concreet Concepts. The customer is obligated to respect these rights and to inform Concreet Concept as soon as possible, in case of a breach.

15.2 The customer will indemnify Concreet Concepts for any claims of third parties, for (alleged) breaches of copyrights, patent law and/or trademark or any other rights regarding intellectual and/or industrial property rights.

 1. Production tools

16.1 The manufactured parts, required for the production of the to the customer delivered goods such as molds, stamps, moulds, foils, plates and suchlike, remain property of Concreet Concepts. Even if they are charged, in whole or in part, to customer.

Article 17. Applicable law, Competent court

17.1 Dutch law is applicable to all agreements and their formation.

17.2 Disputes will exclusively be settled by the, for Harderwijk (NL), competent court in the Courthouse of Zutphen (NL)

en_USEnglish
We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacy policy This is the Privacy Policy of Concreet Concepts. (hereinafter referred to as “Promocups”, “we,” “us” or “our”), a company located at the address Industrieweg 20-14, 3846 BD Harderwijk, Netherlands. This Privacy Policy explains how we collect, use, share and protect data in relation to our website www.promocups.nl (the “Website”). Processing of personal data is done in a manner that is in accordance with the Personal Data Protection Act. By using our Website, you understand and agree to the collection and use of information in accordance with this privacy policy. Our Privacy Policy applies to all visitors, users, and all others who have access to the Website (“Users”). What information do we collect? We collect the following information that you provide to us: Name Address Communication between Promocups and you (we may send you service-related emails) Company Name Logfile information We collect the information that your browser sends when you visit our Website. This log file may contain information such as your IP address, browser type, browser version, the pages of our Website that you visit, the time and date of your visit, the time you spend on these pages, and other statistics. Analytical services We use analytical services from third parties. These help us to measure our website traffic and trends. These tools collect information sent by your computer (or other devices), our Website, the web pages you visit, add-ons, and other information that helps us improve our Website. These tools use “cookies”. These are simple text files that are stored on your hard drive or in the memory of your computer. Cookies cannot damage your computer or the files on your computer. Cookies collect anonymous information about your log information and log behavior. Google analytics installs a permanent cookie on your web browser to identify you as a user. The cookie cannot be used by anyone other than Google. Google’s authority to use and share information is limited by the “Google Analytics Terms of Use” and the “Google Privacy Policy”. You can prevent Google Analytics from recognizing you by disabling cookies. DoubleClick Cookie Google uses cookies to display advertisements on our Website. Google’s use of DoubleClick cookie gives their users the opportunity to display advertisements based on the interests of their visitors. You can opt out of using DoubleClick Cookie by visiting the Google Ads Settings page. Reploye uses remarketing services to advertise on third-party websites after you have visited our Website. We, and third parties with whom we cooperate, use cookies to optimize the advertisements shown on the basis of your previous visits. Google Google AdWords remarketing service is provided by Google Inc. You can opt out of Your Google Analytics for Display Advertising by visiting the Google Ads Settings page: http://www.google.com/settings/ads. Google also recommends installing the Google Analytics Opt-out Browser Add-on — https://tools.google.com/dlpage/gaoptout — for your web browser. Analytics Opt-out Browser Add-on offers visitors the possibility to prevent their data from being collected and used by Google Analytics. For more information about Google’s privacy policy, visit the following page: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. How do we use this information? We use all information we collect to support and improve our Website by:
 • Improving and testing the effectiveness of the website
 • Mapping the statistics, such as the total number of visitors and traffic on the website
 • Solving or diagnosing technical problems
 • Testing or developing new products and functions
 • Informing the visitor about the acceptance of his order
 • Informing the visitor about the progress of his order
the information is shared with the project owners for which the funds are collected so that they can keep the visitors informed and can deliver any ’rewards’. Communication We may use your information to contact you with newsletters or marketing and promotional purposes that may be of interest to you. You can unsubscribe from this communication by clicking on unsubscribe. How is this information shared? We will not rent or sell your (personal) data to third parties. Change of control When Reploye, or a part of it, is sold, transferred or if our assets end up with another organization (for example as a result of a merger, takeover, bankruptcy, dissolution or liquidation), data collected via the Website may fall under the sold or transferred items. The buyer or transferee must follow the agreements in this Privacy Policy. Legal request and prevention of damage Based on a legal request, we are entitled to access your information and to save and / or share this in response to a legal request (such as a search warrant, a court order or writ of summons). We are also entitled to store and / or share your information when we believe it is necessary for the detection, prevention and reporting of fraud or other illegal activities and to protect us, you and others. Information we receive about you may be opened, edited and retained for a longer period of time when this is necessary due to a legal request or obligation, an investigation into our terms and conditions, policies or to prevent other damage. Security and safety Reploye has taken appropriate technical and organizational measures to protect your data against loss or against any form of unlawful processing. We use security measures to ensure that information is secured on the Website. However, Reploye cannot guarantee that the information on the Website will not be opened, disclosed, changed or destroyed. You are responsible at all times for managing the e-mails between you and Reploye. We are not responsible for the functionality, privacy or security measures of any other organization. International transfer Your information can be transferred and maintained on computers and / or servers located outside the Netherlands and where data protection laws may be different. Retention period In accordance with the law, Promocups does not store personal data for longer than necessary for the realization of the purposes for which it is collected or processed. Inspection, corrections and right of objection If you want to access your data or if you want to change or delete your data if it is incorrect, irrelevant or incomplete, you can contact Reploye by sending an email to [email protected] or sending a letter to: Third-party applications, websites, and services We are not responsible for the practices of third-party applications, websites, or services that are linked to (or from) our Website, including the information or content attached. Our Privacy Policy does not apply when you use a link to switch from our Website to another application, website, or service. Your conduct on a third-party application, website, or service, including those that link to our website, is subject to rules and policies. Children’s privacy Our website does not specifically or consciously request information from people under the age of 16 (“Children”). If we discover that we have collected personal information from children without the consent of their parents or guardian, we will take steps to remove this information from our servers. If you suspect that your child has provided us with personal information without your permission, you can contact us at [email protected]. Amendments Reploye may adjust or update this Privacy Policy from time to time. You are therefore advised to consult this Privacy Policy regularly. Adjustments to this Privacy Policy are in effect as soon as they are published on this page. Question or complaint about your privacy? If you have a question or complaint about the processing of your personal data, we ask that you contact us directly at [email protected]. We will do our utmost to help you. If you are unfortunately not satisfied with how your complaint is handled.
Save settings
Cookies settings

Koffiebekers bedrukken Paper2Paper

Cup Type:

Single Walled

Cup Size:

200ml

Click or drag a file to this area to upload.