Algemene verkoopvoorwaarden Concreet Concepts BV

 

Artículo 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Concreet Concept BV (hierna, Concreet Concepts), onder welke handels- of merknaam dan ook zaken verkoopt of adviezen verleent.

1.2 Concreet Concepts con uitdrukkelijk de toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden, Concreet Concepts con uitdrukkelijk de toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden, welke van deze Algemene Verkoopvoorwaarden afwijken, van de hand. Indien koper bij zijn acceptatie verwijst naar zijn eigen voorwaarden y deze voorwaarden dientengevolge van toepassing zouden zijn, dan is Concreet Concepts niet gebonden.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou worden vernietigd, dan wel onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking dat wel werkzaam is.

Artículo 2: Ofertas

2.1 Offertes van Concreet Concepts zijn vrijblijvend. 2.2 Tenzij anders vermeld, is de offerte gedurende 30 dagen van kracht. 2.3 Los conceptos concretos pueden ofrecerse nog tot acht dagen na aanvaarding door de koper intrekken. Alsdan zijn geen van beide partijen gebonden.

Artículo 3: Totstandkoming

3.1 De overeenkomst wordt onherroepelijk door verzending van de schriftelijke orderbevestiging door Concreet Concepts en wel vanaf de dagtekening daarvan.

Artículo 4: Precio

4.1 De in de orderbevestiging vermelde prijzen zijn bepalend.

4.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen en heffingen opgelegd door de overheid.

4.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief kosten van opslag en vervoer vanaf de plaats van fabricage.

Artículo 5: Uitvoering

5.1 Conceptos Concretos behoudt zich het recht voor de te leveren zaken te voorzien van haar naam, merk en/of codering.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, mag Concreet Concepts ten hoogste 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheden leveren. De koopprijs wordt dienovereenkomstig verhoogd respectievelijk verlaagd.

5.3 Ook indien op monster of proef is verkocht, worden de afgeleverde zaken nog geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien sprake mocht zijn van aan een normale fabricage inherente afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering, ongeacht of deze zich binnen dezelfde of tussen verschillende afleveringen vudú . Hetzelfde geldt voor kleurverschillen en –matices.

5.4 Onverminderd het in lid 3 bepaalde beantwoorden de zaken in elk geval aan de overeenkomst, indien uiterlijk waarneembare eigenschappen, zoals afmetingen, opdruk, kleuren en dergelijke, overeenkomen met door koper goedgekeurde monsters en/of proeven.

Artículo 6: Embalaje

6.1 Por ejemplo, el producto se encuentra en la puerta de Concreet Concepts y se ofrece a través de los precios iniciales, y se encuentra dentro de los límites de Concreet Concepts.

6.2 Verpakkingsmateriaal blijft eigendom van Concreet Concepts en dient zo spoedig mogelijk te worden teruggegeven.

6.3 Artikel 6.2 is niet van toepassing op kennelijk eenmalig verpakkings- materialal, zoals bijvoorbeeld krimpfolie. Concreet Concepts es niet verplicht dergelijk materialal terug te nemen.

Artículo 7: Overmacht

7.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst voor Concreet Concepts geheel of ten dele, blijvend of tijdelijk, wordt verhinderd door overmacht, zoals omschreven in lid 3, heeft Concreet Concepts het recht hetzij:

a. de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper voor dat deel van de overeenkomst, dat niet kan worden uitgevoerd;

b. puerta middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper de nakoming van dat deel van die verplichtingen dat niet kan worden nagekomen op te schorten zolang de verhindering duurt.

7.2 Lea los conceptos concretos que se ofrecen en la pantalla sobre la base de los conceptos básicos de overeenkomst geheel of gedeeltelijk alsnog te ontbinden.

7.3 Onder overmacht worden onder meer verstaan: Oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen, overheids- maatregelen, brand, lock-outs, werkstaking, gebrek aan hulp- en grondstoffen, tekort aan werkkracten, uitvallen van energie en/of watervoorzieningen , verkeersstoornissen, breuk aan machines en/of gereedschappen, mislukking bij de uitvoering in druk of lak die herdrukken nodig maakt, onvoorziene bezwaren bij het aanmaken van stempels en soortgelijke eventualiteiten, alsmede het niet-nakomen van derden van hun verplichtingen jegens Concreet Concept Bienvenida a la puerta oorzaak ook, zonder dat Concreet Concepts invloed van een en ander op zijn bedrijf behoeft aan te tonen.

Artículo 8: Afevering

8.1 Voor het geval geen tijdstip van aflevering is overeengekomen, dient koper de zaken af te nemen binnen één maand na schriftelijke mededeling van verkoper de zaken gereed voor afname.

8.2 Conceptos Concretos se recomienda en gedeelten af te leveren. Koper es dan telkens een even- redig deel van de koopprijs verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen dient koper alle zaken uiterlijk zes maanden na het inwerktreden van de overeenkomst af te nemen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen

8.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden de zaken afgeleverd af, een door Concreet Concepts aangewezen locatie van Concreet Concepts.

8.4 Concreet Concepts está disponible para zaken op een andere plaats dan bepaald en 8.3 después de que le leveren tegen vergoeding van eventuele hogere transportkosten voor koper, behoudens overmacht.

8.5 Verkochte zaken zijn steeds vanaf de locatie van Concreet Concepts voor rekening en risico van koper. Koper zal in dat verband steeds als vervrachter worden beschouwd, alles ongeacht eventuele andersluitende bedingen terzake tussen verkoper en derden.

8.6 Concreet Concepts es niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien die direct of indirecto mocht zijn ontstaan bij overschrijding van de termijn voor aflevering.

Artículo 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Concreet Concepts behoudt zich de eigendom van afgeleverde zaken voor totdat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit overeenkomsten met Concreet Concepts in de zin van artikel 92 van Boek 3 BW.

Artículo 10: Betaling

10.1 Plaats van betaling is het kantoor van Concreet Concepts Koper está bevoegd te betalen door middel van bijschrijving of storting open door Concreet Concepts aan te wijzen bank- en/of girorekening.

10.2 Tenzij anders overeengekomen dienen facturen binnen 30 dagen na dagtekening door koper te worden voldaan. 10.3 Koper es nimmer gerechtigd tot inhouding of verrekening.

10.4 Los conceptos concretos son te allen tijde gerechtigd ook in afwijking van de overeenkomst betling dan wel zekerheid daarvoor te verlangen, voordat uitvoering van de overeenkomst wordt gegeven.

Artículo 11: Ondeugdelijke levering/productaansprakelijkheid

11.1 In geval van toerekenbare tekortkoming van Concreet Concepts vervalt kopers recht op schadevergoeding

a. indien de schade niet binnen drie maanden na aflevering én binnen een maand na verwerking schriftelijk ter kennis van Concreet Concepts is gebracht;

b. Indien koper schade met inachtneming van een redelijkerwijs van hem te verlangen zorgvuldigheid had kunnen voorkomen.

11.2 De totale schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan de factuurwaarde van de ondeugdelijk gebleken zaken.

Artículo 12: Reclamaciones

12.1 Koper dient eventuele bezwaren, wegens het niet beantwoorden van de afgeleverde zaken aan de overeenkomst, binnen één maand na aflevering schriftelijk en deugdelijk gespecificeerd ter kennis van Concreet Concepts te brengen. Bij overschrijding van deze termijn is Concreet Concepts niet aansprakelijk. Koper dient desgevraagd onverwijld alle door Concreet Concepts gewenste gegevens welke redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de vaststelling van aansprakelijkheid en de (omvang van de) schade te verstrekken op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.

12.2 Ieder recht op schadevergoeding vervalt één jaar na aflevering van de desbetreffende zaken, indien Concreet Concepts niet binnen die termijn wordt gedagvaard voor de bevoegde rechter.

Artículo 13: Niet nakoming door koper

13.1 Koper está en verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is, indien hij volgens de bepalingen van artikel 10 niet tijdig betaalt.

13.2 Bij het intreden van verzuim is de gehele koopprijs opeisbaar, ook ten aanzien van nog niet afgeleverde zaken. Bij verzuim is koper naast vergoeding van de wettelijke rente voor handels-vorderingen en andere schade tevens alle kosten van (buiten)gerechtelijke invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag.

13.3 Ingeval koper in verzuim verkeert is in dit geval, Concreet Concepts bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat koper de volledige koopprijs heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

13.4 Daarnaast is Concreet Concepts bevoegd de overeenkomst buiten rechte te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan koper, ook als Concreet Concepts aanvankelijk de nakoming van haar verplichtingen had opgeschort. Dit laat onverlet het recht op volledige vergoeding van alle schade van Concreet Concepts

Artículo 14: Asesoramiento

14.1 Adviezen worden door Concreet Concepts naar beste weten gegeven. Iedere aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.

Artículo 15: Rechten van intellectuele en industriële eigendom

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door of in opdracht van Concreet Concepts ontworpen tekeningen en modellen en/of merken, merktekens of andere aanduidingen zijn en blijven haar eigendom. Koper es verplicht deze rechten te eerbiedigen en Concreet Concepts van inbreuk onverwijld op de hoogte te stellen.

15.2 Koper vrijwaart Concreet Concepts tegen alle aanspraken van derden wegens (vermeende) inbreuk op auteurs-, octrooi- en/of merkenrechten of enig ander recht van industriële en/of intellectuele eigendom van die derden.

Artículo 16: Productiemiddelen

16.1 De voor de vervaardiging van de aan koper afgeleverde zaken aangemaakte productiemiddelen zoals vormen, stempels, matrijzen, films, platen en dergelijke, blijven eigendom van Concreet Concepts, ook als deze geheel of gedeeltelijk aan koper in rekening zijn gebracht.

Artículo 17: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

17.1 Op alle overeenkomsten en de totstandkoming daarvan es Nederlands recht van toepassing.

17.2 Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de voor Harderwijk bevoegde rechter in de Rechtbank Zutphen.

Quienes somos

Somos Promocups, una marca de Concreet Concetps BV Registrada en la Cámara de Comercio con el número 08176265. La dirección de nuestro sitio web es: https://Promocups.eu https://promocups.eu https://Promocups.fr

Artículo 1: Aplicabilidad.

 • Estos Términos y Condiciones se aplican a todas las cotizaciones, ofertas especiales y acuerdos en los que Concreet Concept BV (en adelante, Concreet Concepts), o por cualquier nombre corporativo o de marca que se le conozca, brinde asesoramiento o venda productos.

 

 • Concreet Concepts señala explícitamente la aplicabilidad de las condiciones de contratación, cuáles de estas difieren de los Términos y Condiciones. En caso de que el cliente, con su aceptación, se refiera a sus propios Términos y Condiciones y, en consecuencia, estos Términos y Condiciones deban ser aplicables, entonces Concreet Concepts no está obligado.  

 

 • En caso de que alguna cláusula de los Términos y Condiciones sea nula, anulada o declarada ineficaz, las demás cláusulas seguirán siendo aplicables. Además, una cláusula ineficaz debe convertirse en una cláusula con, en la mayor medida posible, las mismas implicaciones.

 

Artículo 2: Cotizaciones

2.1 Las citas de Concreet Concepts son evasivas.

2.2 A menos que se especifique lo contrario, la cotización es válida por 30 días.

2.3 Concreet Concepts tiene derecho a retirar la cotización hasta 8 días después de la aceptación del cliente. Entonces, ambas partes están desatadas.

Artículo 3: Conclusión

3.1 El acuerdo será irrevocable a partir de la fecha de envío de la confirmación del pedido por parte de Concreet Concepts.

Artículo 4: Precios

4.1 Los precios indicados en la confirmación del pedido son determinantes.

4.2 A menos que se especifique lo contrario, todos los precios no incluyen IVA ni otros impuestos y aranceles aplicables.

4.3 A menos que se acuerde lo contrario, todos los precios excluyen el costo de almacenamiento y transporte desde el lugar de producción.

Artículo 5: Implementación

5.1 Concreet Concepts se reserva el derecho de marcar los bienes a entregar con su nombre, marca y/o codificación.

5.2 A menos que se especifique lo contrario, Concreet Concepts puede entregar, con no más de 10%, más o menos unidades de las acordadas. El precio se ajustará en consecuencia.

5.3 En caso de venta de muestra o prueba, todos los bienes entregados se considerarán conformes a lo acordado en caso de anomalías, variaciones o diferencias de versiones inherentes a la producción normal, independientemente de que se produzcan dentro o entre diferentes entregas. Lo mismo se aplicará a las diferencias de color y matices.

5.4 Sin perjuicio de lo especificado en el punto 3, los bienes al menos cumplen con el acuerdo, en caso de que la apariencia, tales como dimensiones, impresión, colores y similares cumplan con las muestras aprobadas por el cliente.

Artículo 6. Embalaje.

6.1 Para cada tipo diferente de producto a, por determinación de Conceptos Concretos, se incluye pieza de embalaje, sin que el sujeto tenga derecho a cobrar depósito-contenedor.

6.2 El embalaje sigue siendo propiedad de Concreet Concept y debe devolverse lo antes posible.

6.3 El artículo 6.2 no se aplica a los embalajes únicos obvios, por ejemplo, el envoltorio retráctil. Concreet Concept no estará obligado a retirar ese tipo de material.

Artículo 7. Fuerza mayor

7.1 En caso de que se impida la ejecución del contrato por parte de Concreet Concepts, total o parcialmente, de manera permanente o temporal, como se describe en el párrafo 3, Concreet Concept se reserva el derecho de:

 1. Denunciar el acuerdo mediante notificación escrita al cliente, en la parte que resulte impracticable.
 2. Mediante notificación por escrito al cliente, aplazar la ejecución de aquella parte de las obligaciones que sean impracticables, mientras dure la prevención.

7.2 Evento posterior al aplazamiento, Concreet Concepts se reserva el derecho, sobre la base de esta fuerza mayor, de denunciar el acuerdo, total o parcialmente.

7.3 Se entenderá por fuerza mayor: guerra, estado de sitio, motines, terrorismo, sabotaje, desastres naturales, medidas gubernamentales, incendio, cierres patronales, huelgas, escasez de materias primas o auxiliares, escasez de trabajadores, fallas en el suministro eléctrico y/o o suministro de agua, congestión del tráfico, rotura de máquinas y/o herramientas. así como el incumplimiento de las obligaciones frente a Concreet Concepts por parte de terceros, cualquiera que sea la causa, sin que Concreet Concepts deba demostrar el impacto de los mismos en su negocio.

 

 

 

Artículo 8. Entrega

8.1 En caso de que no se haya acordado una fecha de entrega, el cliente está obligado a recoger la mercancía en el plazo de un mes a partir del envío de la notificación por escrito, de la finalización de la producción de la mercancía. 

8.2 Concreet Concepts se reserva el derecho de entregar la mercancía en varios envíos separados. El cliente debe la parte proporcional del precio de compra. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, el cliente está obligado a recibir la mercancía a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor del acuerdo.

8.3 A menos que se acuerde específicamente lo contrario por escrito, los bienes se entregarán desde una ubicación designada por Concreet Concepts de Concreet Concepts.

8.4 Concreet Concepts se reserva el derecho de entregar la mercancía en un lugar diferente al previsto en el artículo 8.3 contra el pago de los gastos de envío, posiblemente mayores, para el cliente. Excepto en casos de fuerza mayor.

8.5 Los bienes vendidos son siempre, desde la ubicación de Concreet Concepts, por cuenta y riesgo del cliente. El cliente será, a este respecto, considerado el carguero. Salvo disposición en contrario derivada de acuerdos entre el vendedor y terceros.

8.6 Concreet Concepts no será responsable de los daños de cualquier tipo sufridos en caso de que se exceda el plazo de entrega.

Artículo 9. Reserva de dominio.

9.1 Concreet Concept conservará la propiedad de todos los bienes entregados, hasta que el cliente haya cumplido con las obligaciones del contrato con Concreet Concepts, en el sentido del artículo 92 del Libro 3 del Código Civil.

Artículo 10. Pago

10.1 El lugar de pago son las oficinas de Concreet Concept. El cliente está autorizado a realizar el pago mediante la transferencia de fondos a la cuenta indicada por Concreet Concepts.

10.2 A menos que se acuerde lo contrario, las facturas deben ser pagadas por el cliente dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la factura..

10.3 El Cliente nunca está autorizado a compensar o hacer deducciones.

10.4 Concreet Concepts está autorizado en todo momento, incluso en forma derogatoria del contrato, para exigir el pago o la certeza del pago, antes de celebrar el contrato.

 

 

Artículo 11. Entrega defectuosa/responsabilidad del producto

11.1 En caso de incumplimientos imputables a Concreet Concepts, el derecho a indemnización del cliente se extinguirá:

 1. En caso de que Concreet Concepts no sea informado por escrito de las fallas, dentro de los 3 meses siguientes a la entrega y un mes después de la tramitación.
 2. En caso de que el cliente, teniendo en cuenta una precaución razonablemente previsible por su parte, hubiera podido evitar los daños.

11.2 La indemnización total a pagar nunca podrá exceder del valor de factura de los bienes cuya ineficacia se haya probado.

Artículo 12 . Comerciales

12.1 El cliente deberá informar a Concreet Concepts, por escrito y debidamente especificado, de posibles inquietudes sobre la no conformidad de los bienes entregados con el contrato, dentro del mes siguiente a la entrega. En caso de que se exceda este plazo, Concreet Concepts deja de ser responsable. El cliente debe, previa solicitud y sin demora, proporcionar la información requerida por Concreet Concept, que razonablemente podría considerarse importante para determinar la responsabilidad y la (extensión de los) daños, todo ello bajo pena de pérdida de los derechos de todo derecho a compensación.

12.2 Todo derecho a indemnización caduca un año después de la entrega de los bienes respectivos, en caso de que Concreet Concepts no sea citado por el tribunal competente.

Artículo 13. Infracción por parte del cliente

13.1 El cliente incurre en mora sin necesidad de que se le notifique formalmente la mora, en caso de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, no pague a tiempo.

13.2 Al ocurrir un evento de incumplimiento, el precio total de compra será exigible y pagadero de inmediato, incluso con respecto a los bienes aún no entregados. En caso de incumplimiento, el cliente debe pagar el monto total de los intereses legales con respecto a las cuentas por cobrar comerciales y también el cliente debe pagar todos los costos (extra)judiciales. Estos costes (extra)judiciales no serán inferiores a 15% del valor de la factura.

13.3 En caso de que el cliente incurra en mora, Concreet Concept está autorizado a posponer el cumplimiento de las obligaciones, hasta que haya pagado el precio total, o haya dado certeza sobre el pago.

 13.4 Además, Concreet Concepts está autorizado a rescindir el contrato, sin tener que recurrir a los tribunales, mediante una declaración escrita enviada al cliente. Incluso si Concreet Concepts hubiera pospuesto inicialmente el cumplimiento de las obligaciones. Esto será sin perjuicio del derecho a la compensación total de todos los daños por parte de Concreet Concepts.

 

 

 

Artículo 14. Consejos

14.1 Concreet Concept dará consejos en la medida de sus conocimientos. Se excluye cualquier otra responsabilidad por su contenido, corrección y/o integridad.

Artículo 15. Derechos de propiedad intelectual e industrial.

15.1 Concreet Concepts seguirá siendo propietario de los derechos de las imágenes y modelos y/o marcas, y otras marcas diseñadas y/o producidas por Concreet Concepts o por instrucción de Concreet Concepts. El cliente está obligado a respetar estos derechos e informar a Concreet Concept lo antes posible, en caso de incumplimiento.

15.2 El cliente indemnizará a Concreet Concepts por cualquier reclamo de terceros, por (presuntas) violaciones de derechos de autor, ley de patentes y/o marca registrada o cualquier otro derecho relacionado con los derechos de propiedad intelectual y/o industrial.

 1. Herramientas de producción

16.1 Las piezas fabricadas, necesarias para la producción de los bienes entregados al cliente, tales como moldes, sellos, moldes, láminas, placas y similares, siguen siendo propiedad de Concreet Concepts. Incluso si se cargan, total o parcialmente, al cliente.

Artículo 17. Ley aplicable, Tribunal competente

17.1 La ley holandesa es aplicable a todos los acuerdos y su formación.

17.2 Las disputas serán resueltas exclusivamente por el tribunal competente de Harderwijk (NL) en el Palacio de Justicia de Zutphen (NL)

es_ESSpanish
Nosotros gebruiken cookies om inhoud en publicidades te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. Delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- and analysepartners. Ver más
Configuración de cookies
Aceptar
Política de privacidad y cookies
Política de privacidad y cookies
nombre de la galleta Activo
Política de privacidad Esta es la Política de Privacidad de Concreet Concepts. (en lo sucesivo, "Promocups", "nosotros", "nos" o "nuestro"), una empresa ubicada en la dirección Industrieweg 20-14, 3846 BD Harderwijk, Países Bajos. Esta Política de privacidad explica cómo recopilamos, usamos, compartimos y protegemos los datos en relación con nuestro sitio web www.promocups.nl (el "Sitio web"). El procesamiento de datos personales se realiza de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales. Al utilizar nuestro sitio web, comprende y acepta la recopilación y el uso de información de acuerdo con esta política de privacidad. Nuestra Política de privacidad se aplica a todos los visitantes, usuarios y todos los demás que tienen acceso al sitio web ("Usuarios"). ¿Qué información recopilamos? Recopilamos la siguiente información que nos proporciona: Nombre Dirección Comunicación entre Promocups y usted (podemos enviarle correos electrónicos relacionados con el servicio) Nombre de la empresa Información del archivo de registro Recopilamos la información que envía su navegador cuando visita nuestro sitio web. Este archivo de registro puede contener información como su dirección IP, tipo de navegador, versión del navegador, las páginas de nuestro sitio web que visita, la hora y la fecha de su visita, el tiempo que pasa en estas páginas y otras estadísticas. Servicios analíticos Utilizamos servicios analíticos de terceros. Estos nos ayudan a medir el tráfico y las tendencias de nuestro sitio web. Estas herramientas recopilan información enviada por su computadora (u otros dispositivos), nuestro sitio web, las páginas web que visita, complementos y otra información que nos ayuda a mejorar nuestro sitio web. Estas herramientas utilizan “cookies”. Estos son archivos de texto simples que se almacenan en su disco duro o en la memoria de su computadora. Las cookies no pueden dañar su computadora o los archivos en su computadora. Las cookies recopilan información anónima sobre su información de registro y comportamiento de registro. Google Analytics instala una cookie permanente en su navegador web para identificarlo como usuario. La cookie no puede ser utilizada por nadie más que Google. La autoridad de Google para usar y compartir información está limitada por los "Términos de uso de Google Analytics" y la "Política de privacidad de Google". Puede evitar que Google Analytics le reconozca desactivando las cookies. Cookie de DoubleClick Google utiliza cookies para mostrar anuncios en nuestro sitio web. El uso de cookies de DoubleClick por parte de Google brinda a sus usuarios la oportunidad de mostrar anuncios basados en los intereses de sus visitantes. Puede optar por no utilizar la cookie de DoubleClick visitando la página de configuración de anuncios de Google. Reploye utiliza servicios de remarketing para anunciarse en sitios web de terceros después de que haya visitado nuestro sitio web. Nosotros, y los terceros con los que cooperamos, utilizamos cookies para optimizar los anuncios que se muestran sobre la base de sus visitas anteriores. Google Inc. proporciona el servicio de remarketing de Google AdWords. Puede cancelar su Google Analytics para publicidad gráfica visitando la página de configuración de anuncios de Google: http://www.google.com/settings/ads. Google también recomienda instalar el complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, para su navegador web. El complemento de inhabilitación para navegadores de Analytics ofrece a los visitantes la posibilidad de evitar que sus datos sean recopilados y utilizados por Google Analytics. Para obtener más información sobre la política de privacidad de Google, visite la siguiente página: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. ¿Cómo utilizamos ésta información? Usamos toda la información que recopilamos para respaldar y mejorar nuestro sitio web al:
 • Mejorar y probar la efectividad del sitio web.
 • Mapeo de las estadísticas, como el número total de visitantes y el tráfico en el sitio web
 • Resolver o diagnosticar problemas técnicos
 • Probar o desarrollar nuevos productos y funciones.
 • Informar al visitante sobre la aceptación de su pedido
 • Informar al visitante sobre el progreso de su pedido
la información se comparte con los propietarios del proyecto para el cual se recolectan los fondos para que puedan mantener informados a los visitantes y puedan entregar cualquier 'recompensa'. Comunicación Podemos utilizar su información para comunicarnos con usted con boletines informativos o con fines promocionales y de marketing que puedan ser de su interés. Puede darse de baja de esta comunicación haciendo clic en darse de baja. ¿Cómo se comparte esta información? No alquilaremos ni venderemos sus datos (personales) a terceros. Cambio de control Cuando Reploye, o una parte de ella, se vende, transfiere o si nuestros activos terminan en manos de otra organización (por ejemplo, como resultado de una fusión, adquisición, quiebra, disolución o liquidación), los datos recopilados a través del sitio web pueden estar sujetos a la artículos vendidos o transferidos. El comprador o cesionario debe seguir los acuerdos de esta Política de Privacidad. Requerimiento legal y prevención de daños En base a una solicitud legal, tenemos derecho a acceder a su información y guardarla y/o compartirla en respuesta a una solicitud legal (como una orden de allanamiento, una orden judicial o una orden de citación). También tenemos derecho a almacenar y/o compartir su información cuando lo creamos necesario para la detección, prevención y denuncia de fraude u otras actividades ilegales y para protegernos a usted, a usted y a los demás. La información que recibimos sobre usted puede abrirse, editarse y conservarse durante un período de tiempo más prolongado cuando sea necesario debido a una solicitud u obligación legal, una investigación de nuestros términos y condiciones, políticas o para evitar otros daños. Seguridad y protección Reploye ha tomado las medidas técnicas y organizativas apropiadas para proteger sus datos contra pérdida o contra cualquier forma de procesamiento ilegal. Utilizamos medidas de seguridad para garantizar que la información esté segura en el sitio web. Sin embargo, Reploye no puede garantizar que la información en el sitio web no se abra, divulgue, cambie o destruya. Usted es responsable en todo momento de la gestión de los correos electrónicos entre usted y Reploye. No somos responsables de la funcionalidad, privacidad o medidas de seguridad de ninguna otra organización. Transferencia internacional Su información se puede transferir y mantener en computadoras y/o servidores ubicados fuera de los Países Bajos y donde las leyes de protección de datos pueden ser diferentes. Periodo de retención De conformidad con la ley, Promocups no almacena datos personales por más tiempo del necesario para la realización de los fines para los cuales se recopilan o procesan. Inspección, rectificación y derecho de oposición Si desea acceder a sus datos o si desea cambiar o eliminar sus datos si son incorrectos, irrelevantes o están incompletos, puede contactar a Reploye enviando un correo electrónico a [email protected] o enviando una carta a: Aplicaciones, sitios web y servicios de terceros No somos responsables de las prácticas de aplicaciones, sitios web o servicios de terceros que están vinculados a (o desde) nuestro sitio web, incluida la información o el contenido adjunto. Nuestra Política de privacidad no se aplica cuando utiliza un enlace para cambiar de nuestro sitio web a otra aplicación, sitio web o servicio. Su conducta en una aplicación, sitio web o servicio de terceros, incluidos aquellos que se vinculan a nuestro sitio web, está sujeta a reglas y políticas. privacidad de los niños Nuestro sitio web no solicita información específica o conscientemente de personas menores de 16 años ("Niños"). Si descubrimos que hemos recopilado información personal de niños sin el consentimiento de sus padres o tutores, tomaremos medidas para eliminar esta información de nuestros servidores. Si sospecha que su hijo nos ha proporcionado información personal sin su permiso, puede contactarnos en [email protected]. Enmiendas Reploye puede ajustar o actualizar esta Política de privacidad de vez en cuando. Por lo tanto, le recomendamos que consulte esta Política de privacidad con regularidad. Los ajustes a esta Política de privacidad entran en vigencia tan pronto como se publican en esta página. ¿Pregunta o queja sobre su privacidad? Si tiene alguna pregunta o queja sobre el procesamiento de sus datos personales, le pedimos que se comunique con nosotros directamente a [email protected]. Haremos todo lo posible para ayudarte. Si lamentablemente no está satisfecho con la forma en que se maneja su queja.
Guardar ajustes
Configuración de cookies

Koffiebekers bedrukken Paper2Paper

Tipo de copa:

Pared simple

Tamaño de la copa:

200ml

Haga clic o arrastre un archivo a esta área para cargarlo.